Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 119 Харківської міської ради Харківської області

 

Правове виховання. Запобігання та профілактика правопорушень.

 

 

  

 

 

Основна мета правового виховання — дати людині необхідні в житті юридичні знання і навчити її поважати закони і підзаконні акти та додержуватися їх, тобто сформувати достатньо високий рівень правової культури, здатний значно зменшити кількість правопорушень. Кожна людина, знаючи свої права і обов'язки, може грамотно захищати себе від незаконних дій з боку юридичних органів, що застосовують право.

 

Ознаки правового виховання:

 1. На засадах системи норм права;

 2. Припускає впровадження в правосвідомість виховуваних складових елементів упорядкованих суспільних          відносин — дозволянь, зобов'язувань, заборон.

 3. Поєднуючись у процесі функціонування права із заходами державного забезпечення, дозволяння,    зобов'язування, заборони перетворюються на первинні засоби правового регулювання, які створюють умови для  здійснення правомірної поведінки;

 4. Спирається на можливість застосування примусової сили держави через покладання юридичної    відповідальності на правопорушників;

 5. Суб'єктів права, які не тільки додержуються правових норм, а й є схильними до правопорушень та порушили ці  норми;

6. Здійснюється за допомогою спеціальних правовиховних способів і засобів;

7. Здійснюється вихователями, що, як правило, мають юридичну освіту або спеціальну юридичну підготовку.

 
Зміст правового виховання — це процес цілеспрямованого і систематичного впливу на правосвідомість особи (групи) за допомогою сукупності правовиховних заходів, певних способів і заходів, які має у своєму розпорядженні суспільство.

 

Функції правового виховання:

1. Передача виховуваним (індивідам, громадським групам) певної суми правових знань, навичок, умінь;

2. Формування правових ідей, почуттів, переконань у правосвідомості виховуваних, вироблення правової настанови на правомірну поведінку.

 

Метод правового виховання — це сукупність способів і прийомів правовиховного впливу, які забезпечують реалізацію та досягнення мети виховання.

До методів правового виховання належать: переконання, покарання, наочність, позитивний приклад, розв'язання юридичних казусів, заохочення, критика і самокритика, наслідування тощо.

 

 

ПРАВА ДИТИНИ