Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 119 Харківської міської ради Харківської області

 
ЗНО

Соціальний захист

 

 

 

Не жди, что твой ребенок

будет таким, как ты или

таким, как ты хочешь.

Помоги ему стать не тобой, о собой!

       

 

 

 

 

 

 

   

                                         ГРАФІК РОБОТИ

                                      соціального педагога

               Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступені № 119

                         Харківської міської ради Харківської області

                           ОВЧІННІКОВОЇ МАРИНИ МИКОЛАЇВНИ

 

Дні тижня

Інтервали робочого часу

Зміст роботи

 

 

 

Понеділок

 

09.00 -  09.30

09.30  -  11.30

11.30  -  12.30

12.30  -  13.00

14.30  -  15.30

 

Організаційно-методична робота

Зв’язки з громадкістю

Робота з учнями початкових класів

Перерва

Індивідуальне консультування батьків

 

 

Вівторок

 

09.00 - 14.00

 

Організаційно-методична робота

 

 

Середа

 

09.00 -  09.30

09.30  -  11.30

11.30  -  12.30

12.30  -  13.00

14.30  -  15.30

 

Зв’язки з громадкістю

Робота з учнями середніх і старших класів

Організаційно-методична робота

Перерва

Індивідуальне консультування учнів

 

 

Четвер

 

 

 

09.00 -  09.30

09.30  -  11.30

11.30  -  12.30

12.30  -  13.00

14.30  -  15.30

 

Зв’язки з громадкістю

Робота з учнями середніх і старших класів

Організаційно-методична робота

Перерва

Індивідуальне консультування учнів

 

 

 

 

П’ятниця

 

09.00 -  09.30

09.30  -  11.30

11.30  -  12.30

12.30  -  13.00

14.30  -  15.30

 

Робота з учнями середніх і старших класів

Зв’язки з громадкістю

Організаційно-методична робота

Перерва

Індивідуальне консультування учителів, батьків та учнів

 

 

 

 

 

Соціальний педагог

 

Забезпечує соціально-педагогічний патронаж дітей та молоді в системі світи,    сприяє    взаємодії   навчальних   закладів,    сім'ї,    служб   у    справах неповнолітніх  соціального  захисту,   центрів  соціальних   служб  для  молоді, кримінальної міліції та  інших підрозділів державних адміністрацій,  органів місцевого самоврядування неурядових та громадських організацій - з метою ідаптації дитини до вимог соціального середовища і створення умов для її сприятливого розвитку.

Виконує функції:

•    діагностичну:

вивчає та оцінює особливості діяльності і розвитку учнів (вихованців мікроколективу (класу чи референтної групи), шкільного колективу в цілому неформальних молодіжних об'єднань; досліджує спрямованість впливу мікросередовища, особливостей сім'ї та сімейного виховання, позитивного виховного потенціалу в мікрорайоні та джерела негативного впливу на дітей і підлітків;

•    прогностичну:

прогнозує на основі спостережень та досліджень, посилення негативних ти позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості учня чи групи, прогнозує результати навчально-виховного процесу з урахуванням найважливіших факторів становлення особистості;

•    консультативну:

дає рекомендації (поради) учням, батькам, вчителям та іншим особам з питань соціальної педагогіки; надає необхідну консультативну соціально-педагогічну допомогу дитячим, молодіжним об'єднанням, дітям, підліткам, які потребують піклування чи знаходиться у складних життєвих обставинах тощо;

•    захисну:

забезпечує дотримання норм охорони та захисту прав дітей і підлітків, представляє їхні інтереси у різноманітних інстанціях (службі у справах неповнолітніх, міліції, суді тощо);

•    профілактичну:

переконує учнів її доцільності дотримання соціально-значимих норм правил поведінки, ведення здорового способу життя; сприяє попередженню негативних явищ в учнівському середовищі;

•    соціально-перетворювальну:

надає соціальні послуги, спрямовані на задоволення соціальних потреб учнівської молоді; здійснює соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу,  сопіально-педагогічний патронаж соціально незахищених соціально незахищених

категорій дітей; сприяє соціальному і професійному визначенню особистості, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді;

•   організаційну:

координує діяльність й взаємодію усіх суб'єктів соціального виховання сприяє соціально-корисній діяльності дітей і підлітків; формує демократичну систему взаємостосунків в підлітковому середовищі, а також серед дітей і дорослих.

Сприяє розкриттю здібностей, талантів, обдарувань вихованців через їх участь у науковій, технічній, художній творчості. Залучає громадські організації, творчі спілки, окремих громадян тощо до культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої та інших видів роботи.

Займається профілактикою правопорушень серед неповнолітніх. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність особистості дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропанує здоровий спосіб життя. Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

 

Повинен знати:

 

Для. вирішення соціально-педагогічних завдань, повинен мати знання в обсязі вищої освіти зі спеціальностей «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота». Має знати вікову, педагогічну, соціальну психологію; етику, естетику, педагогічну деонтологію, основи права, екології; методологічні принципи, закономірності, зміст, методи та форми виховання; інноваційні процеси, технології освітньо-виховної роботи в навчальних закладах різних типів; особливості профілактики девіантної поведінки учнів різного віку негативних явищ, у підлітковому середовищі, проблеми статево-рольової соціалізації особистості; форми і методи роботи у сімейно-побутовому середовищі, у позашкільних закладах, за місцем проживання; ОСНОВИ валеології, зміст, форми та методи організації здорового способу життя дітей ТА учнів різного віку; специфіку роботи у загальноосвітніх школах-інтернатах спеціальних, санаторних та школах соціальної реабілітації; сучасний стан тенденції розвитку дитячих, підліткових спілок, рухів організацій, тощо.

Та їхній вплив на особистість; функції, права системи та їх державних інститутів, установ, громадських організацій у галузі освіти, навчання та виховання підростаючого покоління; культурні, економічні, демографічні, екологічні особливості соціального середовища, в якому організовується робота; основи трудового законодавства України, правила охорони праці та техніки безпеки; Закон України «Про освіту». Декларацію прав людини Конвенцію 00Н про права дитини, інші законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання; державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні.

 

Повинен вміти:

 

Застосовувати професійні знання в практичній діяльності, вивчати відхилення   у  поведінці   школярів,  молоді;   проводити  профілактичну  роботу щодо попередження девіантної поведінки, а також розробляти програми та проекти роботи з "дітьми вулиці", працювати з групами ризику в умовах неформального спілкування, сприяти прояву ініціативи, активізації суб'єктивної позиції вихованців (клієнтів); організовувати взаємодію педагогічного колективу, батьків, громадських об'єднань та організацій, служб у справах неповнолітніх ,служб соціального захисту, профспілок, правоохоронних органів, медичних установ щодо виховання оздоровлення, здійснення оціального патронажу, профілактичної роботи соціальної реабілітації дітей та підлітків.

 

Повинен мати:

Розвинені комунікативні та організаційні здібності, здатність співчувати, cпівпереживати; ціннісні орієнтації, спрямовані на розвиток особистості дитини к найвищої цінності суспільства, на творчу педагогічну діяльність; навички проведення співбесід, інтерв'ювання, вирішення конфліктних ситуацій, проведення групових занять з дітьми та дорослими.